Strona Główna Artykuły Galeria Download Forum Linki Czerwiec 22 2021 17:12:39
.
Informacje

Historia

Grono pedagogiczne

Patron - W SKARBCU HISTORII

Galeria

Program Wychowawczy Szkoły

Szkolny Program Profilaktyki

Samorząd

Podręczniki SP

Podręczniki GIM.

PLAN LEKCJI

STATUT

Aktywna edukacja

REKRUTACJA

BEZPIECZNY UCZEŃ

DOKUMENTY SZKOLNE
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 49
Najnowszy Użytkownik: Emiliabuciorowska
Ostatnie Artykuły
Brak zawartości dla tego panelu
BEZPIECZNY UCZEŃ

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZNY UCZEŃ - BEZPIECZNA SZKOŁA

WSTĘP

Narastające stare i pojawiające się nowe problemy społeczne, takie jak alkoholizm, przestępczość, bezrobocie, mają niebagatelne znaczenie w kontaktach międzyludzkich, wśród których znaczące miejsce zajmuje agresja i przemoc. Z uwagi na wymiar i natężenie tego zjawiska postanowiliśmy wdrożyć program, którego celem byłoby podniesienie poziomu bezpieczeństwa w naszej szkole, a także wskazanie właściwych wyborów życiowych i umiejętności rozładowania napięcia w alternatywny sposób. Zdajemy sobie sprawę, że szkoła jako placówka edukacyjno-wychowawcza w dużej mierze odpowiada za kształtowanie właściwych postaw społecznych swych uczniów, musi więc wskazać im właściwą drogę w życiu, naświetlić pozytywne postawy społeczne i moralne, dzięki którym będą prawidłowo funkcjonowali w społeczeństwie. Aby program ten przyniósł zamierzone efekty musi być wspierany ścisłą współpracą ze środowiskiem rodzinnym, w którym młodzi ludzie wzrastają.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU


Program działa w ścisłym powiązaniu ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym i Szkolnym Programem Profilaktyki. Jego głównymi założeniami są:
1. Praca wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców środowiska w kierunku poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole.
2. Kształtowanie współpracy między instytucjami i podmiotami szkoły.
3. Kreowanie wspierającego i bezpiecznego środowiska szkolnego.
4. Popularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego.
CELE PROGRAMU
GŁÓWNE:
1. Podniesienie stanu bezpieczeństwa szkoły.
2. Eliminowanie wszelkich form agresji psychicznej i fizycznej.
3. Kształtowanie właściwych postaw uczniowskich zgodnie z prawami i obowiązkami ucznia.
SZCZEGÓŁOWE:
1. Podejmowanie szybkich i trafnych działań interwencyjnych w sytuacjach zagrażających uczniom zgodnie ze Statutem Szkoły.
2. Poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie bezpieczeństwa.
3. Systematyczne informowanie rodziców i uczniów o zasadach bezpieczeństwa.
4. Niwelowanie miejsc niebezpiecznych w szkole.
Kreowanie wspierającego i bezpiecznego środowiska szkolnego.
ZAPLANOWANE DZIAŁANIA
W ramach programu zaplanowano cykl konkretnych działań, które zostaną zrealizowane w bieżącym roku szkolnym.

 

Lp.

DZIAŁANIE

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

EFEKTY

1.

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.

Nauczyciel WOS

Wychowawcy klas

Październik 2014

Uczniowie znają pojęcie państwa, narodu, społeczeństwo, obywatel

2.

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia...

 

Zespół ds Programu Profilaktycznego

 

Listopad 2014

Uczniowie znają konsekwencje nieprzestrzegania prawa

3.

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..."

Wychowawcy klas

 

Przedstawiciele Policji

Listopad 2014

Uczniowie znają pojęcia ochrony dóbr osobistych i nietykalności cielesnej, znają konsekwencje nieprzestrzegania prawa w tym zakresie

4.

Omówienie specyfiki zagrożeń, na które narażeni są młodzi użytkownicy Internetu (skala problemu, aspekty prawne, profilaktyka).

Nauczyciel informatyki

Wychowawcy klas

Grudzień 2014

Uczniowie wiedzą, jak bezpieczne korzystać z Internetu

5.

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.

Pedagog szkolny

Zespół ds Programu Profilaktycznego

 

Przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej

Styczeń 2015

Uczniowie potrafią zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych

6.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki".

Pedagog szkolny

 

Wychowawcy klas

Zespół ds Programu Profilaktycznego i Wychowawczego

Luty 2015

Uczniowie potrafią rozpoznać zagrożenia związane z przynależnością do grup podwórkowych

7.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić.

Nauczyciele języka polskiego

Wychowawcy klas

 

Specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Marzec 2015

Uczniowie znają zagrożenia płynące z kontaktu z tytoniem, narkotykami, dopalaczami.

8.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Marzec 2015

Uczniowie potrafią zauważyć i wspomóc osoby, które potrzebują pomocy

9.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.

Wychowawcy klas

Kwiecień 2015

Uczniowie są tolerancyjni wobec niepełnosprawnych kolegów

10.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).

Zespół ds Programu Profilaktycznego i Wychowawczego

Maj 2015

Uczniowie są angażowani w działalność mającą na celu poprawę relacji w szkole i swoim otoczeniu

 

Sprawozdania z realizacji elementów programu zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły. Przygotowaniem i opublikowaniem sprawozdań zajmą się osoby lub zespoły odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań.

EWALUACJA

Przedmiotem ewaluacji będzie zbadanie efektywności wprowadzonych działań na poprawę bezpieczeństwa w szkole i samoświadomość uczniów dotyczącą norm współżycia i poszanowania praw człowieka.

Opracowanie Justyna Tokarzewska i Małgorzata Borowińska

Bezpieczna Szkoła
Ważnym elementem bezpieczeństwa jest umiejętność poruszania się w terenie zabudowany i po jezdni, ponieważ każdy z nas jest jednocześnie uczestnikiem ruchu drogowego. Aby utrwalić zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, uczniowie klas II i III SP wraz ze swoimi wychowawcami, p. M. Borowińską i p. B. Niezabitowską, w asyście funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Parczewie odbyli spacer dydaktyczny ulicami Sosnowicy. Maluchy dowiedziały się, w jaki sposób bezpiecznie przejść przez ulicę w miejscach, w których nie ma sygnalizacji świetlnej, jak poruszać się po chodniku oraz poza nim. Panowie policjanci przypomnieli wszystkim o obowiązku noszenia odblasków po zmroku. Niezwykłą atrakcją była również możliwość obejrzenia z bliska samochodu policyjnego. Niektórzy odważyli się nawet na wejście do środka. Jesteśmy pewni, że wizyta Panów Policjantów oraz przedstawione przez nich zasady poruszania się po ulicy na długo pozostaną w pamięci uczniów.

PRZESTRZEGANIE PRAWA TO OBOWIĄZEK KAŻDEGO, NAWET UCZNIA...
W ramach realizacji zadania Przestrzeganie Prawa to obowiązek każdego, uczniowie klas O – III wysłuchali bajki pt. Opowiedział dzięcioł sowie i na jej podstawie dokonali oceny postępowania bohaterów. Wspólnie ustalili normy zachowania, jakimi powinni kierować się bohaterowie, rozpoznawali bohaterów na ilustracjach. Omówili w szczególności postać niedźwiedzia Błażeja, który stał na straży prawa w lesie i udzielał rad jego mieszkańcom. Ich zadaniem było również pokolorowanie rysunków postaci z bajki, które ozdobiły ich klasy. Uczniowie klas starszych natomiast, na godzinach wychowawczych oraz na lekcjach Wiedzy o Społeczeństwie wspólnie określali, czym jest prawo, w jakich sytuacjach, gdzie uczniowie spotykają się z koniecznością przestrzegania prawa, co grozi za łamanie prawa. Starali się wspólnie stworzyć listę 10 podstawowych praw, które będą obowiązywały w klasie w zakresie wzajemnych relacji oraz 10 kar, które będą stosowane za łamanie tych praw.

PRAWNA OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH CZŁOWIEKA, W TYM NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ, A ZWYCZAJE SZKOLNE
W ramach realizacji kolejnego zadania programu Bezpieczny Uczeń, uczniowie klas 0- III SP wysłuchali opowiadań Grzegorza Kasdepke, których głównymi bohaterami jest para bliźniąt: Kuba i Buba. Dzieciaki chodzą do szkoły, ciągle się kłócą, sprawiają kłopoty i nader często stawiają rodzinę w niezręcznych sytuacjach. Ich babcia Joasia postanawia więc zakupić im podręcznik dobrych manier. Dzieci - po przeczytaniu książki - zaczynają stosować porady, ale wyłącznie w wygodny dla siebie sposób.
Po wysłuchaniu historii, uczniowie wspólnie ustalili:
1. co to znaczy zachowywać się kulturalnie,
2. co robimy z gumą do żucia,
3. gdy chcemy z kimś porozmawiać, jakich słów powinniśmy używać w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
4. dlaczego dorośli i dzieci nie powinni używać brzydkich słów,
5. w jaki sposób używamy telefonu komórkowego i dlaczego nie powinniśmy używać go w szkole,
6. kogo należy powiadomić o niewłaściwym zachowaniu kolegi podczas przerwy,
7. jak powinni się zachowywać uczniowie, aby w szkole zawsze było bezpiecznie, miło i wesoło.
Uczniowie starsi podawali przykłady naruszenia dóbr osobistych i nietykalności cielesnej z życia szkolnego lub zaobserwowane na ulicy oraz wyjaśniali na jakiej podstawie uznają je za naruszenia dóbr osobistych i nietykalności cielesnej. W ramach podsumowania tego zadania ogłoszono również konkurs na hasło promujące kulturalne słownictwo.

NIETYKALNOŚĆ CIELESNA
W dniu 10 grudnia 2014 roku, w ZSP w Sosnowicy odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Policji, które poświęcone było nietykalności cielesnej. W spotkaniach uczestniczyli zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Poruszone zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące tematu: co to jest nietykalność cielesna, kiedy przekraczane są jej granice, gdzie szukać pomocy w przypadku naruszenia naszej nietykalności. Uczniowie dowiedzieli się, że publikowanie czyjegoś wizerunku bez jego zgody również jest karalne oraz gdzie można znaleźć prawa człowieka, informacje na temat ochrony dóbr osobistych i nietykalności cielesnej.

BEZPIECZNY INTERNET

Dla wielu rodziców dziecko siedzące w domu przed monitorem komputera to gwarancja jego bezpieczeństwa. Nic bardziej mylnego, bo chociaż w tej sytuacji trudno o guza czy podrapane kolana, dziecko może paść ofiarą cyberprzemocy ze strony rówieśników, natknąć się na niewłaściwe i niebezpieczne dla jego psychiki treści internetowe, stać się ofiarą internetowego przestępcy lub po prostu wpaść w uzależnienie, które odbije się na jego zdrowiu i relacjach społecznych. W celu uświadomienia dzieciom i rodzicom niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z sieci, przygotowano na korytarzu szkolnym gazetkę, w której można znaleźć informacje, w jaki sposób korzystać z zasobów Internetu w sposób bezpieczny.

PRZESTRZEGANIE PRAWA TO OBOWIĄZEK KAŻDEGO, NAWET UCZNIA...
W ramach realizacji zadania Przestrzeganie Prawa to obowiązek każdego, uczniowie klas O – III wysłuchali bajki pt. Opowiedział dzięcioł sowie i na jej podstawie dokonali oceny postępowania bohaterów. Wspólnie ustalili normy zachowania, jakimi powinni kierować się bohaterowie, rozpoznawali bohaterów na ilustracjach. Omówili w szczególności postać niedźwiedzia Błażeja, który stał na straży prawa w lesie i udzielał rad jego mieszkańcom. Ich zadaniem było również pokolorowanie rysunków postaci z bajki, które ozdobiły ich klasy. Uczniowie klas starszych natomiast, na godzinach wychowawczych oraz na lekcjach Wiedzy o Społeczeństwie wspólnie określali, czym jest prawo, w jakich sytuacjach, gdzie uczniowie spotykają się z koniecznością przestrzegania prawa, co grozi za łamanie prawa. Starali się wspólnie stworzyć listę 10 podstawowych praw, które będą obowiązywały w klasie w zakresie wzajemnych relacji oraz 10 kar, które będą stosowane za łamanie tych praw.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Galeria
Download
FAQ
Forum
Kontakt
Linki
Plan Wychowawczy Szkoły
Szkolny Program Profilaktyki
Aktywna edukacja
REKRUTACJA
BEZPIECZNY UCZEŃ
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 Brasil-Fusion Theme by: IceWasp 1,196,634 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie